Soma - strona główna

Strona startowa

Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma to pierwsze centrum badań opinii i rynku w Toruniu. Pracownia  - chociaż powołana do życia w 2007 roku - opiera się jednak na wieloletnim doświadczeniu badawczym zespołu, który w niej pracuje. Są to doświadczenia gromadzone zarówno przy realizacji badań na potrzeby lokalnych i ponadlokalnych instytucji (zarówno publicznych jak i niepublicznych),  przedsiębiorstw i organizacji oraz badania prowadzone przez członków zespołu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - miejscu, z którego wywodzi się zespół - badań naukowych i badań o charakterze wdrożeniowym (oferującym w rezultacie praktyczne rozwiązania palących problemów społecznych).
Badacze tworzący nasz zespół badawczy dysponują dużym doświadczeniem, wysokimi kompetencjami. Znajduje to wyraz w bogactwie oferty, z jakiej możecie Państwo korzystać - prowadzimy badania społeczne, badania marketingowe, metodami ilościowymi (jak np. kwestionariusze wywiadów, sondaże) jak i jakościowymi (wywiady pogłębione, grupowe, obserwacje), które mogą się wzajemnie uzupełniać (np. ewaluacja).
Nasza oferta kierowana jest zarówno do instytucji i organizacji lokalnych i regionalnych, ale także do tych z Państwa, którzy zainteresowani są badaniami poza naszym regionem. Dzięki elastycznie, zadaniowo, budowanemu zespołowi badawczemu, możemy wykonywać badania w dowolnym miejscu w Polsce i w dowolnej skali.
Zachęcamy także tych z Państwa, którzy zainteresowani badaniami marketingowymi, omijali dotąd Toruń. Nasze miasto ma szczególne cechy, które sprzyjają prowadzeniu u nas badań tego rodzaju. Toruń lokuje się na środku kontinuum rozwojowego, zarówno jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, jak i społeczny. Jest, w związku z tym, doskonałym miejscem, którego badanie pozwala na rozciąganie wniosków na krańce tego rozwojowego kontinuum, to znaczy na podstawie badań Torunia można przewidywać zachowania mieszkańców i bardziej i mniej rozwiniętych regionów.