Soma - strona główna

Słowniczek

Opracowane na podstawie:
Wikipedia, wolna encyklopedia
Encyklopedia powszechna, pisana i redagowana przez internautów.

Sondaż

Sondaż jest to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych mający na celu określenie preferencji danej grupy ludności.
Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu do badania preferencji konsumentów, w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy).
Prawidłowo przeprowadzony sondaż powinien uwzględniać różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe. W Polsce badaniem opinii publicznej i przeprowadzaniem sondaży zajmuje się wiele wyspecjalizowanych firm, m.in. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP), PBS DGA.

Ewaluacja

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (programu komputerowego, programu nauczania, lekarstwa, rozwiązania technicznego) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.
Ewaluacja jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania poprzez systematyczne, jawne zbieranie i analizowanie o nim informacji w odniesieniu do znanych celów, kryteriów i wartości.

Wywiad rynkowy

Wywiad rynkowy - badanie rynku, gromadzenie informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów oraz działalności konkurentów (ang. market research) oraz benchmarking.

Badania marketingowe

Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.

Socjologia ekonomiczna

Socjologia ekonomiczna - jest jedną z dziedzin socjologii. Jest to dyscyplina, która poprzez badania socjologiczne wyodrębnia cechy zjawisk ekonomicznych. Możemy wyróżnić wiele typów analiz w socjologii i ekonomii, dlatego też ważne jest, aby zobaczyć różnice teoretyczno-analityczne między nurtami tych dziedzin.
Socjologia ekonomiczna uważa, że znając różnice między nurtem socjologii i nurtem ekonomii, można znaleźć ich punkty pokrewne i przełamać wzajemną izolacje obu tych dyscyplin.