Soma - strona główna

Zakres czynności

Zakres czynności:

Czynności standardowe:
1.Opracowanie koncepcji badania (konsultacje metodologiczne) i dobór odpowiednich metod i technik gromadzenia danych i analiz
2.Opracowanie narzędzi do badania
3.Dobór próby
4.Realizacja badania
5.Statystyczne opracowanie zebranego materiału
6.Przygotowanie raportu obejmującego rozkłady odpowiedzi z zaznaczeniem różnic w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych
7.Rekomendacje (w badaniach marketingowych)
8.Graficzna prezentacja danych
Czynności dodatkowe
9.Pogłębione analizy
10.Rekomendacje

Kontrola jakości pracy zespołu
Kontrola wewnętrzna projektu pozwala na zachowanie wysokiej jakości pracy badawczej i opiera się na następujących elementach:
- doborze odpowiednio doświadczonych oraz wykwalifikowanych badaczy i ankieterów o wysokiej kulturze osobistej
- jasnym podziale odpowiedzialności członków zespołu.
Zespół badawczy kierowany jest przez lidera projektu, który dysponuje doświadczeniem w zarządzaniu projektami i wysokimi kwalifikacjami, co gwarantuje wprowadzenie wysokich standardów jakości pracy zespołu.
Istotna jest także kontrola zewnętrzna badań. Taką rolę pełnią bieżące kontakty z Zamawiającym, które cechują się terminowością, rzetelnością informowania i wysoką kulturą osobistą.

Możliwości techniczne
Pracownia dysponuje siedzibą, w której przygotowywane są stanowiska do pracy dla całego zespołu.
Pracownia stale współpracuje z:
- profesjonalnym studiem do wywiadów zogniskowanych

- firmą specjalizującą się w doradztwie ekonomicznym
- centrum telefonicznym
Bazy danych ilościowych i analizy statystyczne przygotowywane są w programie SPSS (Statistical Pocket for Social Science) lub programie dla środowiska Windows (Access, Excel), zależnie od potrzeb Zamawiającego.